خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰, 3rd of December 2021      آخرين بروز رسانی در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۳۸:۵۹

    خانه  > اندیشه و بیان  >  نامه سعید مدنی به وزیر فرهنگ و ارشاد در اعتراض به ممنوع‌القلمی و عدم صدور مجوز انتشار کتاب

نامه سعید مدنی به وزیر فرهنگ و ارشاد در اعتراض به ممنوع‌القلمی و عدم صدور مجوز انتشار کتاب

خبرگزاری هرانا – سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق در نامه‌ای به  محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ممنوع‌القلمی خود و عدم صدور مجوز برای کتابهایش اعتراض کرد. او در بخشی از نامه خود نوشت، نمیدانم انتشار کتابی دربـاره‌ی فساد و اثرات آن بر فقر و نابرابری (فساد علیه فساد) چه کسی را آزرده خاطر خواهد کرد یا منافع چه کسانی را تهدید می‌کند کـه وزارت فرهنگ و ارشاد مانع از انتشار آن شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، سعیدمدنی نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ممنوع‌القلمی خود و عدم صدور مجوز برای کتابهایش اعتراض کرد.

متن این نامه در ادامه می آید

“به نام خدا

با سلام اینجانـب، سـعید مدنـی، نویسـنده و پژوهشـگر مسـائل اجتماعـی، کـه تاکنـون مقـالات متعـدد و ۱۵ جلـد کتـاب در زمینـه‌ی مسـائل اجتماعـی ایـران تالیـف و منتشـر کـرده‌ام، از حـدود دو سـال پیـش چهـار جلـد کتـاب بـه قـرار زیـر بـرای صـدور مجـوز انتشـار بـه وزارت متبـوع جنابعالـی ارسـال کـرده‌ام:

– فساد علیه فساد (نابرابری، فقر و فساد) به شماره پیگیری: ۲۱۶۳۶۵۶
– جنبش‌های اجتماعی و امید به شماره پیگیری: ۲۲۲۴۸۴۳
– علیه خشونت به شماره پیگیری: ۲۱۴۰۱۶۸
– جامعه‌شناسی اعتیاد به شماره پیگیری: ۲۱۲۲۴۲۸

اتفاقـا چند ماه پیش از طریق ناشر محترم دریافتم که مجوز انتشار کتاب «علیه خشونت» پس از نزدیک به یک سال صادر شده است؛ اما کمی بعد و در حالی کـه همه‌ی مقدمات برای انتشار کتاب فراهم بود و جلد کتاب برای صدور مجوز چاپ بـه وزارت ارشاد ارسال شده بود، پس از مراجعه‌ی مکرر ناشر، بـه ایشان اطـلاع داده شـده اسـت کـه هیچیـک از کتابهـای تألیـف اینجانـب از ایـن پـس مجـوز انتشـار دریافـت نخواهنـد کـرد.

آقای وزیر مطابـق اصـل ۲۵ قانـون اساسـی سانسـور ممنـوع اسـت مگـر بـه حکـم قانـون. البتـه متاسـفانه هنـوز جوهـر قانـون اساسـی خشـک نشـده بـود کـه ایـن اصـل نقـض شـد؛ امـا حتـی در تجربـه‌ی چهـل سـال گذشـته نیـز اغلـب شـاهد سانسـور تألیفـات بوده‌ایـم تـا نویسـندگان. بـر ایـن اسـاس اگرچـه اصـل سانسـور و ممیـزی واجـد کمتریـن پشـتوانه‌ی قانونـی نیسـت، از آن مهمتـر ممنـوع القلـم کـردن نویسـندگان نقـض حقـوق شـهروندی آنهاسـت و فاقـد کمتریـن وجاهـت قانونـی.

خاطـر نشـان میسـازد اینجانـب بـه رغـم چندیـن بـار محکومیـت قضایـی و گذرانـدن دوران محکومیـت در حـال حاضـر هیـچ محکومیـت قضایـی دایـر بـر ممنوع‌القلـم بـودن نـدارم. بنابرایـن اقـدام همـکاران جنابعالـی در ممنوعیـت انتشـار تألیفـات اینجانـب غیرقانونـی و قابـل پیگـرد قضایـی اسـت.

از ایـن گذشـته نمیدانـم انتشـار کتابـی دربـاره‌ی فسـاد و اثـرات آن بـر فقـر و نابرابـری (فسـاد علیـه فسـاد) چـه کسـی را آزرده خاطـر خواهـد کـرد یـا منافـع چـه کسـانی را تهدیـد میکنـد کـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد مانـع از انتشـار آن شـده اسـت.

نمیدانـم در جامعـه‌ای کـه امیـد بـه بهبـود وضعیـت از طریـق سـازوکارهای پیش‌بینی‌ شـده در نظـام حکمرانـی هـر روز کمتـر و کمتـر میشـود، چـرا مانـع چـاپ کتابـی میشـوید کـه دعـوت بـه امیـد میکنـد (جنبـش هـای اجتماعـی و امیـد).

نمیدانـم در شـرایطی کـه انبـوه خشـم متراکـم جـاری و سـاری در جامعـه و سـاختارهای پدیدآورنـده‌ی خشـم و نفـرت، آینـده‌ای مبهـم و تیـره را پیـش چشـم‌ها مـی‌آورد، انتشـار کتابـی علیـه خشـونت و دعـوت بـه خشـونت‌پرهیزی خـواب چـه کسـانی را آشـفته میکنـد کـه آن وزارتخانـه، حتـی پـس از صـدور مجـوز انتشـار، تصمیـم خـودش را لغـو کـرده و مانـع انتشـار شـده اسـت.

با عنایت به موارد بالا لطفا در مورد اصلاح رویه‌های کنونی و لغو هرگونه مانع برای انتشار کتابهای مذکور اقدام فرمایید.

با احترام
سعید مدنی قهفّرخی سی ام آبان هزار و چهارصد”

گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده  و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهش‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید