وی افزود: “با توجه به اینکه این بیماری می‌تواند علت مرگ کودک باشد، موضوع برای تعیین علت دقیق مرگ در دست بررسی قرار دارد”.