سیرجان شهری در جنوب غربی استان کرمان و مرکز شهرستان سیرجان است.