وی پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان همدان «مهدی چراغی فر» به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بود.

پس از فرجام خواهی وکیل محکوم علیه از دادنامه یاد شده، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه مورخه ۲۵ دی سال گذشته، دادنامه فرجام خواسته را عینا تایید و در نهایت حکم اعدام وی قطعی و صبح امروز (پنجشنبه) به مرحله اجرا درآمد.