رحیمی افزود: “مأموران آتش نشانی به سرعت در محل حاضر و پس از ایمن ‌سازی محل، جسد کارگر را از زیر آوار خارج کردند”.