خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اعدام, زندانیان  >  احراز هویت تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج

احراز هویت تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج

خبرگزاری هرانا – هویت ۴۶ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار کرج که توسط هرانا گردآوری و احراز شده، در گزارش پیش رو آمده است. این زندانیان عمدتا بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم خود بسر میبرند. علیرغم اصلاح قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر کماکان شماری زیادی از متهمان به این جرائم به اعدام محکوم شده و حکم آنان اجرا میشود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۴۶ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برند.

در واحد ۲ زندان قزلحصار ۴۶ زندانی محکوم به اعدام بسر می‌برند. این افراد عمدتا از بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.

اسامی این زندانیان که توسط هرانا گردآوری و احراز شده به شرح زیر است:

۱- حسین منصوری نسب، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲- شهاب منصوری نسب، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال و ۶ ماه است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳- صادق نظری، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال و ۱۰ ماه است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴- جهانگیر نظری، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال و ۱۰ ماه است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۵- علی شمسی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۲ سال و ۲ ماه است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۶- سجاد مهربان، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۷- علی آدمی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۸- بابا مراد ناصری، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر،  بیش از ۴ سال و ۶ ماه است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد
۹- فرزاد شیخی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۰- یعقوب سبزی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۱- حامد ناصری، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۲ سال و ۶ ماه است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۲- علی اکبر تاجیک، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۳- سیامک گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۳ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۴- مسلم حواسی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۹ سال است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۵- خاصعلی عزیزی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۲ سال است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۶- میلاد نظری، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۲ سال است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۷- احسان امرای، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۸- منصور مرادی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال و ۲ ماه است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۱۹- بهمن گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال و ۶ ماه است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۰- رضا سرلک، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۱- جاوید احمد خانی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر،  بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۲- جلال وفایی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر،  بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۳- مجتبی گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر،  بیش از ۳ سال و ۱۰ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۴- مومن گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۵- عارف گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال و ۲ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۶- مصطفی رفیعی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۷- اسماعیل شیخی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۸- رحمان ابراهیمی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۹ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۲۹- فرزاد ابراهیمی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۹ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۰- باقر محمدی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۹ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۱- اقبال فتلاهی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال و ۷ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۲- مهرداد گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال و ۱ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۳- درویش علی امامی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر،بیش از ۱۲ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۴- اکبر امامی، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۵- محمد حسین گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال و ۵ ماه  است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۶- سجاد قاضی زاده، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۷- سجاد اکبری، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر،بیش از ۴ سال و ۳ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۸- آرین گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۳ سال و ۱۰ ماه  است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۳۹- یدالله گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۰- عرفان گراوند، محکوم به اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۱- احمد علی گراوند، محکوم به اعدام، بیش از ۳ سال است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۲- سجاد مرادیان، محکوم به اعدام، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۱ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۳- کیومرث گراوند، محکوم به اعدام، بیش از ۹ سال است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۴- رحمان گراوند، محکوم به اعدام، بیش از ۴ سال است در واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۵- ملک علی گراوند، محکوم به اعدام، بیش از ۴ سال و ۲ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.
۴۶- مهدی جعفری، محکوم به اعدام، بیش از ۳ سال و ۱۱ ماه است در واحد ۲، سالن ۲ زندان قزلحصار بسر میبرد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید